• Capgemini Czech Republic

  Děkujeme za Vá? zájem o slu?by Capgemini. Rádi Vám zodpovíme v?echny otázky tykající se na?ich aktivit.

  Jsme globální lídr v oblasti poradenství, IT technologií a digitálních transformací. Rovně? udáváme směr v novych trendech a inovacích, kde na?im klient?m pomáháme s projekty v rozvíjejícím se světě cloudovych slu?eb, digitálních platforem, systémovych integrací, architektury a projektového managementu. Na základě dlouholetych zku?eností, odbornych znalostí a celé ?ady kvalifikovanych odborník?, jsme nepostradatelnym partnerem pro celou ?adu organizací, kterym pomáháme realizovat jejich ambiciozní obchodní plány, strategická rozhodnutí a rozsáhlé organiza?ní změny. Na lokálním trhu p?sobíme více jak 20 let a jsme klí?ovym partnerem pro p?ední instituce ve finan?ním sektoru.

  ?ím se zabyváme

  Vlastní vyvoj

  Pro své klienty navrhujeme a vyvíjíme rozmanitá IT ?e?ení. P?i návrhu respektujeme pot?eby na?eho klienta, ale zároveň p?iná?íme vlastní zku?enosti s cílem najít optimální ?e?ení. Na?ím cílem není pouze tato ?e?ení dodat, ale byt zároveň pro na?eho klienta spolehlivym partnerem. Není nám cizí agilní metodika dodávek, ani stále hojně vyu?ívaná metodika vodopádu.?A? u? jde o Digitální identitu, Bankovní regulace, Realizace online plateb, Investice, Tokenizaci, nebo inovativní projekty typu Click & Collect, nebojíme se ?ádné vyzvy!

  Architektura

  Disponujeme komunitou několika tisíc IT architekt? a vlastním vzdělávacím programem. P?i ?e?ení podnikové architektury vycházíme primárně z frameworku TOGAF, ale zároveň vyvíjíme i vlastní framework zvany IAF.?Na?e zku?enosti, odborné znalosti a podpora vzdělávání je vizitkou pro na?e klienty. Námi dodaná architektura je v?dy na vysoké úrovni, schopna absorbovat i budoucí rozvoj a smě?ování klienta.

  Systémová integrace

  Jako systémovy integrátor zrealizujeme propojení mezi systémy, technologiemi, p?ípadně i dodavateli. Na?ím cílem je zajistit rychly, bezpe?ny a efektivní p?enos dat nap?í? celou organizací i v??i okolnímu světu a umo?nit tak rychlou reakci na nové vyzvy digitálního světa. Integrace ?asto ?e?íme na nezávislé vrstvě, díky tomu m??eme konzumenty odstínit od budoucích změn v rozhraní a zajistit tak stabilní a funk?ní ?e?ení. Máme rádi microservices!

  Cloudové slu?by

  V oblasti cloudovych slu?eb pomáháme na?im klient?m jak v definování kompletní strategie, tak s digitální transformací samotnou. Zabyváme se nejen 100% cloudovymi, ale také hybridními ?e?eními. Cílem je zajistit vy??í agilitu, flexibilitu, vykonnost systém?, dále pak nabídnout alternativní business model nebo sní?ení náklad? vynalo?enych na stávající infrastrukturu.?Díky na?í detailní znalosti, doká?eme maximálně vyu?ít v?ech funkcí, které daná cloudová platforma nabízí a navrhnout nejlep?í ?e?ení s ohledem na business po?adavky a bezpe?nost.

  Poradenství

  V poradenskych slu?bách se specializujeme na korporátní transformace a IT projekty u vyznamnych spole?ností. Hlavním cílem je pomoci klient?m s navr?ením strategie, nastavením konkrétních postup? a implementací digitální transformace.?Pr?bě?ně reagujeme na měnící se trendy a vhodnou volbou vlastního p?ístupu, znalostí danych proces? a skladbou portfolia jsme pro na?e klienty neocenitelnym partnerem p?i postupné digitalizaci, automatizaci slu?eb a mnoha dal?ích oblastí.

  Projektovy a programovy management

  Nabízíme pomoc p?i práci s projektovym portfoliem s ohledem na rizika spojená s koordinací, ?ízením a dodáváním projekt?. Na tuto problematiku nahlí?íme ze ?iroka a sna?íme se propojit strategické plánování, demand management, program management a portfolio management nap?í? v?emi oblastmi s ohledem na strategické cíle.?úspě?né dodání zohledňuje business po?adavky, business case, plánování lidskych zdroj?, vyběr správného projektového modelu, popsání rizik a jejich indikátor? a optimalizaci v?ech vyu?ívanych nástroj?.

  Hledáte zaměstnání?

  Podívejte se, jak se p?ihlásit v p?íslu?né ?ásti na?ich kariérních stránek.

  Kde nás najdete

  Praha
  Capgemini Czech Republic
  Hadovka Office Park
  Evropska 2588/33a, 160 00
  Praha
  Czech Republic
  +420 222 803 678

  Brno
  Capgemini Czech Republic
  budova Vienna Point
  Vídeňská 119
  Brno
  Czech Republic

  Ostrava
  Capgemini Czech Republic
  Regus – Ostrava City Centre
  28, ?íjna 3346/91, 702 00
  Ostrava
  Czech Republic

  Jak nás kontaktovat

  reception.cz@capgemini.com
  +420 234 747 251